Privacy & Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden VlaanderenOnline

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen VlaanderenOnline.be, haar klanten, deelnemende bedrijven en lokale overheden.

1. Identiteit van VlaanderenOnline.be

VlaanderenOnline.be is een project van de Burgerlijke Maatschap “DigiTakeout” met als vennoten de BVBA BPT Group met maatschappelijke zetel te 3470 Kortenaken, Diestsestraat 28, gekend bij de KBO onder nummer 0464.021.769 en de BV Cafmeyer Industries met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse gekende bij de KBO onder nummer 0740.622.516. Correspondentie mag gericht worden naar Diestsestraat 28, 3470 Kortenaken. VlaanderenOnline.be is bereikbaar op hello@VlaanderenOnline.be & Info@VlaanderenOnline.be.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben slechts betrekking op de dienstverlenende activiteit van VlaanderenOnline.be, zijnde het publiceren van het product- en/of dienstenaanbod van deelnemende bedrijven, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen de klanten en de deelnemende bedrijven en het doorsturen van bestellingen naar het deelnemende bedrijf. In voorkomend geval, gaat de klant door middel van het plaatsen van een bestelling een directe overeenkomst met het deelnemende bedrijf aan voor de levering van het door de klant geselecteerde product- en/of dienstenaanbod. De klant is gebonden aan de bestelling met uitzondering van het herroepingsrecht zoals omschreven in art.VI.45 e.v. Wetboek Economisch Recht.

3. Het product- en/of dienstenaanbod

VlaanderenOnline.be publiceert het product- en/of dienstenaanbod namens de deelnemende bedrijven op haar platform overeenkomstig de door de deelnemende bedrijven aangeleverde informatie. VlaanderenOnline.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het product- en/of dienstenaanbod, noch voor de informatie die gepubliceerd wordt op het platform. VlaanderenOnline.be geeft de door de deelnemende bedrijven ter beschikking gestelde informatie zo duidelijk mogelijk weer. VlaanderenOnline.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform. De lokale overheid zal gerechtigd zijn om de informatie die door deelnemende bedrijven gedeeld wordt op het platform voor wat hun gemeente betreft aan te passen aan de lokale, gewestelijke, federale en Europese (Corona-)overheidsrichtlijnen.

4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant definitief een bestelling maakt door deze informatie door te sturen naar het deelnemende bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van het deelnemende bedrijf om de goede ontvangst en de aanvaarding van de bestelling te bevestigen. De overeenkomst tussen het deelnemende bedrijf en de klant kan enkel worden uitgevoerd indien de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden. In verband met informatie over de statut van de bestelling, dient dat klant telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Indien de klant kiest voor de bezorging van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te nemen. VlaanderenOnline.be organiseert de logistiek van de uitvoering van de bestelling niet. Dit maakt steeds de verantwoordelijkheid uit van het deelnemende bedrijf. Indien de klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het deelnemende bedrijf, die in de bevestigingsmail, tekstbericht, telefoon of op de website van VlaanderenOnline.be of het deelnemende bedrijf zelf is aangegeven. Bij aflevering van de bestelling kan het deelnemende bedrijf vragen om identificatie als de bestelling alcoholische of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de klant zich niet adequaat kan identificeren, weigert het deelnemende bedrijf de betreffende producten aan de klant te leveren. In dergelijk geval zullen annuleringskosten verschuldigd zijn. VlaanderenOnline.be aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en het deelnemende bedrijf, noch omtrent de correctheid van de uitgewisselde gegevens, noch de bereikbaarheid van VlaanderenOnline.be.

5. Ontbinding van de overeenkomst en annulering van de bestelling

Indien er door de klant binnen de 14 dagen bederfelijke producten worden besteld, dan geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Dergelijke bestellingen kunnen niet door klant worden geannuleerd, tenzij dat het deelnemende bedrijf expliciet aangeeft dat dit toch mogelijk zou zijn. Het deelnemende bedrijf heeft in ieder geval het recht om iedere bestelling te weigeren. Indien de klant een valse bestelling plaatst of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan VlaanderenOnline.be besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren. VlaanderenOnline.be reserveert zich het recht voor om hieromtrent aangifte bij de bevoegde instanties te doen. VlaanderenOnline.be heeft het recht om namens het deelnemende bedrijf bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling, het diensten- en/of productenaanbod of de contactgegevens. Ook bestaat dit recht indien ingevolge overheidsmaatregelen zou blijken dat een bepaalde dienstverlening niet langer is toegestaan. Indien VlaanderenOnline.be reeds geldsommen zou hebben geïnd i.v.m. een geannuleerde bestelling, dan zal deze teruggestort worden op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

6. Betaling

Op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen, is de klant verplicht om het deelnemende bedrijf te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het platform of website van het deelnemende bedrijf, of door betaling aan het deelnemende bedrijf aan de deur of op de afhaallocatie. Het deelnemende bedrijf heeft VlaanderenOnline.be geautoriseerd om namens hem/haar de betaling in ontvangst te nemen.

7. Klachtenregeling

Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het deelnemende bedrijf te worden neergelegd. Klachten omtrent een door een deelnemend bedrijf georganiseerde dienstverlening niet conform aan de (Corona-)overheidsrichtlijnen zijn te melden aan het deelnemende bedrijf, dan wel de lokale overheid. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het deelnemende bedrijf. VlaanderenOnline.be kan maximaal ter zake een bemiddelende rol aannemen. Als de klant een klacht of suggestie heeft omtrent de dienstverlening van VlaanderenOnline.be, dan kan deze gecommuniceerd worden op het e-mailadres info@VlaanderenOnline.be of per post op het opgegeven correspondentieadres. VlaanderenOnline.be sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. In de mate toegestaan door de wet, sluiten we elke verantwoordelijkheid (contractueel, wegens nalatigheid of andere) voor elke schade of verlies die jij of een derde kunnen lijden in verband met onze dienstverlening en elke hieraan verbonden website en de elementen vermeld op VlaanderenOnline.be expliciet uit. Dit betreft niet onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichamelijke schade die veroorzaakt zijn door onze handelingen of nalatigheid, of enige andere verantwoordelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens de toepasselijke wetgeving. Wanneer VlaanderenOnline.be links naar andere websites en bestanden geleverd door derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatieve titel voorzien. Wij controleren de inhoud van deze websites en bestanddelen niet en dragen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met deze inhoud of met betrekking tot verlies of schade die kunnen voortvloeien uit dit gebruik.

8. Geschillen

Omtrent eventuele geschillen zal het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag van toepassing zijn. Geschillen zijn steeds voor te leggen aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

9. Gegevensbescherming

Het gebruik van de meegedeelde persoonsgegevens is in overeenstemming met ons privacy beleid dat hier kan worden teruggevonden.

10. Wijzigingen

VlaanderenOnline.be is gerechtigd huidige gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die zijn aangebracht aangezien deze bindend zijn.

Privacy

Onderhavige Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van de persoongegevens van klanten die een bestelling plaatsen via VlaanderenOnline.be.

De verwerkingsvertanwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens is de Burgerlijke Maatschap DigiTakeout.

1. Identificatie en reden van verwerking persoongegevens.

Vooreerst verwerken wij die gegevens die de klant expliciet aan ons verstrekt. Het betreft de naam, adresgegevens, contactgegevens, bestelling, betaalgegevens, opmerkingen, beoordelingen,… De noodzakelijkheid van de verwerking van deze gegevens ligt vervat in de uitvoering van de dienstverlening, in de toestemming die vervat ligt in het delen van deze gegevens met DigiTakeout en in het legitieme verlangen om aan fraudepreventie te doen. Voor meer informatie kan u steeds het dataregister opvragen via onze Data Protection Officer: hello@VlaanderenOnline.be

2. Cookies

Verder verwerken wij ook gegevens die indirect aan ons verstrekt worden door de werking van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die naar jouw computer gestuurd worden en die informatie gaan opslaan omtrent het gebruik van de website. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker. Wat de cookies betreft, informeert een balk de internetgebruikers over het doeleinde van de cookies. Zo kunnen zij toestemming geven voor cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De maximale duur van deze toestemming is 13 maanden.

2.1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgtDeze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

2.3 Third party cookies

In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Denk bvb. aan google analytics of facebook.

3. Rechten van Gebruikers

Conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) heeft u inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door “VlaanderenOnline.be” worden verwerkt. Binnen de 30 dagen krijgt u de bevraagde gegevens aangeleverd. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kunt je gegevens laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Voor inzage in gegevens, aanpassen of verwijderen van uw data, neemt u contact op met onze Data Protection Officer: hello@vlaanderenonline.be

©2023 Bart Verhaegen, Alexander Cafmeyer & Tom Devos - Alle Rechten Voorbehouden - Privacy & Gebruiksvoorwaarden - Presskit.
Vraag het gratis ondernemersplatform aan voor jouw gemeente via hello@vlaanderenonline.be.